Latest Posts

Istrajnost u vjeri

Istrajnost u vjeri

  Prenosi Muslim u svom Sahihu od Sufjana bin Abdullaha es-Sekafija da je rekao: - „Zamolio sam Allahovog Poslanika: „Reci mi o islamu nešto o čemu poslije tebe nikog drugog ne moram pitati. On mi kaza: „Reci: Vjerujem u Allaha a zatim istraj u tome“ . U Tirmizijevoj predaji stoji: „Rekao sam: O, ...

READ MORE +

Ibrahimovi i Musaovi Spisi

Ibrahimovi i Musaovi Spisi

Navodi Hakim u el-Mustedreku, napominjući da je lanac prenosilaca hadisa vjerodostojan: hadis od Ebu Zerra, r.a., u kojem se prenosi da je pitao: “Allahov Poslaniče, šta se nalazilo u Suhufima Ibrahimovim?” Poslanik, s.a.v.s., je odgovorio: “Sve su u njima bili primjeri.” Zatim je Poslanik, s.a.v.s., pomenuo ...

READ MORE +

Pokajanje je obaveza svakog čovjeka

Pokajanje je obaveza svakog čovjeka

Imam Muslim u svom Sahihu prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „O ljudi, pokajte se Allahu, jer ja se, doista, Njemu pokajem stotinu puta dnevno“. Dakle, pokajanje je obaveza svakog čovjeka, kao što Uzvišeni Allah kaže: „I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite“ ...

READ MORE +

Iskanje od ljudi

Iskanje od ljudi

Imam Muslim prenosi da je Kabis ibn Muharik el-Hilali rekao: Trebao sam platiti otkupninu pa sam došao kod Božijeg Poslanika, a.s.v.s., zatražiti pomoć a on mi reče: „Ostani ovdje dok nam ne dođe kakva sadaka pa ću narediti da se tebi dadne!“ Zatim je rekao: „O Kabisa, zaista nije dozvoljeno iskati, osim u ...

READ MORE +

Počast ljutnje

Počast ljutnje

Prenosi Buhari od Ebu Hurejre da je jedan čovjek upitao Božijeg Poslanika, s.a.v.s.: „O Božiji Poslaniče, posavjetuj me.“ Poslanik, s.a.v.s., mu reče: „Ne srdi se!“ On ga opet nekoliko puta upita, a on mu svaki put odgovori: „Ne srdi se!“ . Ibn Amr, r.a., je upitao Vjerovjesnika, s.a.v.s.: „O, Božiji ...

READ MORE +

Svetost života

Svetost života

Prenose Buhari i Muslim od Ibn Mes'uda, r.a., da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 'Nije dozvoljeno ubiti muslimana koji govori La ilahe illahllah i svjedoči da sam ja Allahov Poslanik, izuzev u jednom od tri slučaja: kad kao oženjen učini blud, kad ubije drugog muslimana i kada napusti svoju vjeru i ...

READ MORE +

Halal i haram

Halal i haram

Prenose Buharija i Muslim od Nu'mana bin Bešira, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Halal je jasan i haram je jasan, a između njih su sumnjive stvari koje većina ljudi ne zna. Pa, ko se bude sačuvao sumnjivih stvari sačuvao je svoju vjeru i čast. A ko upadne u sumnjive stvari, upao je u haram. On je poput ...

READ MORE +

Allahove najveće blagodati

Allahove najveće blagodati

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Kome su date ove četiri stvari, dato mu je dobro ovoga i onoga svijeta: jezik koji Allaha spominje, srce koje Mu zahvaljuje, tijelo koje iskušenja strpljivo podnosi i dobra žena koja neće iznevjeriti svoga muža kada je u pitanju njegov imetak i njen moral“. Istinu je rekao ...

READ MORE +