Mešihat raspisao Konkurs za izbor i imenovanje direktora Medrese “Mehmed Fatih”

Na elektronskoj sjednici Mesihata od 19.07.2020. usvojena je Odluka o raspisivanju Konkursa o izboru i imenovanju direktora Srednje škole – Medrese “Mehmed Fatih”.

Mešihat će shodno pravnoj proceduri u narednih 15 dana imenovati novo rukovodstvo škole, direktora na čiji predlog se dalje imenuju njegovi pomoćnici.

Medresa je najvažnija obrazovna ustanova Islamske zajednice u Crnoj Gori.

Na osnovu člana 51 stav 14 Ustava Islamske zajednice u Crnoj Gori, a u vezi s članom 5 i 7 Pravilnika o službeicima Islamske zajednice, članom 18 Statuta Medrese “Mehmed Fatih”, i Odlukom Mešihata o raspisivanju konkursa za direktora Medrese “Mehmed Fatih” od 19.07.2020. god., Mešihat Islamske zajednice raspisuje:

Konkursa za izbor i imenovanje direktora Medrese “Mehmed Fatih”

Predmet: Prikupljanje prijava za izbor i imenovanje direktora Medrese “Mehmed Fatih u Podgorici.

Uslovi za konkurs:

Kandidat za direktora osim opštih uslova iz člana 9 Pravilnika o službenicima Islamske zajednice u Crnoj Gori, dužan je da ispunjava i sljedeće uslove:

– da se odlikuje visokim moralnim vrlinama i da živi u skladu sa temeljnim islamskim vrijednostima;
– da je završio medresu i islamski fakultet ili medresu i fakultet čiji su nastavni predmeti zastupljeni u Nastavnom planu Medrese;
– da ispunjava uvjete profesora u Medresi;
– da je državljanin Crne Gore sa prebivalištem;
– da se odlikuje pedagoškim i organizacijskim sposobnostima;
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima unutar Islamske zajednice u Crnoj Gori.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene kopije sljedeće dokumentacije:

 • kratku biografiju, sa opisom predhodnih radnih mjesta,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
  uvjerenje o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseci),
 • diploma o završenoj stručnoj spremi,
  potvrda o radnom iskustvu,
 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;
 • uvjerenje o nekažnjavanju;
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
 • program rada škole u pisanoj formi za mandatni period.

Dostava prijave i potrebne dokumentacije:
Prijavu i potrebnu dokumentaciju sa naznakom „ Za konkurs, za imenovanje direktora “Medrese Mehmed Fatih“ predati na protokol Mešihata, ili poslati preporučeno na adresu:

Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori, ul Gojka Radonjića br.42 Podgorica 81 000.

Način i rok obavještavanja:

O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni nakon provedenog postupka imenovanja, a najduže u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Nepotpune, i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkursni rok:

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Rok za prijavu do 05.08.2020. godine.

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.