Propisi hadždža i umre

Uvjeti da bi hadždž bio primljen
Uvjeti da bi hadždž bio primljen

Hadždž, kao i svaki drugi ibadet, da bi bio primljen kod Allaha dž.š. mora ispunjavati dva uvjeta:

1) Da bude iskren u ime Allaha dž.š. i da se čovjek ne nada ničijoj nagradi, sem nagradi Gospodara svjetova. S toga molimo Allaha dž.š. da nas ne učini od onih koji obavljajući ibadet žele da ljudi u njih upiru prstom ili žele da podignu svoj ugled u očima drugih.

 

2) Da taj ibadet bude na način kako ga je obavljao naš Poslanik s.a.v.s. jer Allah dž.š. prima samo ona djela koja su u skladu s uputom našeg Poslanika s.a.v.s.

Vrste obreda hadždža

 

Postoje tri vrste obreda hadždža, i svaka od njih ima svoje utemeljenje u šerijatu. Zato, svaki hadždžija može izabrati onu vrstu koju želi, s time da treba naglasiti da je lijepo obaviti temettu’ hadždž jer je Poslanik s.a.v.s. podsticao ashabe da obave ovu vrstu hadždža.

 

1) Hadždž Temettu’ je da se zanijeti samo umra u mjesecima hadždža i kada se stigne u Mekku, da se obavi tavaf i sa'j od umre, a zatim se obrije glava ili se podašiša, i time umra biva završena. Nakon toga, dopušteno je skinuti ihrame, a kada bude osmi dan zul-hidžeta ponovo se obuku ihrami i zanijeti se hadždž.

 

2) Hadždž Ifrad je da se zanijeti samo hadždž, te se nakon dolaska u Mekku obavi tavaful-kudum i sa'j izmedu Safe i Merve. Nakon toga, hadždžija koji obavlja hadždž ifrad ostaje u ihramima, a u koliko bi odgodio sa'j, i obavio ga sa tavafom hadždža, neće smetati. Ko obavlja ovaj hadždž nije dužan zaklati kurban.

 

3) Hadždž Kiran je kada hadždžija zanjieti umru i hadždž zajedno od Mikata ili da prvo zanijeti samo umru, pa onda da na taj nijjet doda nijet hadždža, s tim da će i nakon obavljenog tavafa i saja i dalje ostati u ihramima, tako da je hadždž kiran poput ifrada, samo što onaj koji obavlja kiran, mora zaklati kurban.

 

Odlazak na mikat, oblačenje ihrama i nijet

 

Postoji pet mikata na putu za Meku, i svaki hadždžija ide prema mikatu kojem gravitira. Naše hadždžije, kada krenu za Meku, obično prolaze kroz medinski mikat – Zul-Hulejfa (mikat je granica na putu za Meku, koju ne smije proći onaj koji želi obaviti hadždž ili umru, a da nije zanijetio obred i obukao ihrame).

 

S toga, ko bude želio obaviti umru (da li samu ili u sklopu hadždža kirana, ili temettu'a, ili bude želio obaviti hadždž ifrad, sunnet mu je da zastane na mikatu, gdje će se okupati, kao što se kupa kada je džunup. Kupanje je sunnet i za muškarce i za žene (čak i za one koje imaju mjesečno pranje).

 

Nakon kupanja muškarac će obući ihrame, dok za žene ne postoji posebna odjeća. Nošnja žene tokom obreda hadždža je poput one nošnje koju oblači prilikom obavljanja namaza, vodeći računa da njena odjeća ne bude u bojama koje skreću pažnju.

 

Poslije toga, ako je vrijeme farz namaza na mikatu će obaviti namaz, zatim će donijeti nijet, a ako nije vrijeme farz namaza onda će klanjati dva rekata, s nijetom kao da klanja sunnete koji su propisani nakon uzimanja abdesta.

 

Nakon toga, donosi se nijjet za željeni obred.

 

Nijet za ifrad: LEBBEJKE ALLAHUMME HADŽDŽEN.

Nijet za temettu’: LEBBEJKE ALLAHUMME ’UMRETEN.

Nijet za kiran: LEBBEJKE ALLAHUMME ’UMRETEN VE HADŽDŽEN.

 

Žena koja ima mjesečno pranje, takođe će donijeti nijjet, ali neće obavljati namaz i tavaf sve do prestanka hajza.

 

Nakon nijjeta počinje se sa telbijom:

 

LEBBEJKE ALLAHUMME LEBBEJKE LEBBEJKE LA ŠERIKE LEKE LEBBEJK INNEL-HAMDE, VEN-NI'METE LEKE VEL MULK. LA ŠERIKE LEK.

 

Muškarci će izgovarati telbiju povišenim glasom, dok će to žene činiti tiho.

 

Ihramske zabrane

 

Nakon nijeta otpočinje obred, te za muškarce i žene važe slijedeći propisi:

 

1) Zabranjuje se skraćivanje i brijanje dlaka na tijelu, kao i obrezivanje noktiju.

2) Zabranjuje se korištenje mirisa, kao i mirišljavih sapuna.

3) Zabranjuje se lov i ubijanje divljih životinja.

4) Zabranjuje se prilazak ženi sa strašću, pa makar to bilo dodirom ili poljupcem, a pogotovu je zabranjen polni odnos.

5) Zabranjuje se sklapanje braka, prošenje djevojke ili posredovanje u tome.

6) Zabranjuje se nošenje rukavica.

 

Osim ovoga, za muškarce važe i slijedeće zabrane:

 

1. Ne smiju pokrivati glavu (dok suncobran ne smeta).

2. Ne smiju nositi košulje, pantalone, cipele i sve ono što je šiveno radi oblačenja. Što se tiče pojasa ili torbice, koji su namijenjeni za čuvanje dokumenata ili novca, jedan dio islamske uleme smatra da njihovo nošenje ne predstavlja smetnju.

 

Tavaf i sa'j

 

Nakon dolaska u Mekku uputit će se ka Haremu radi obavljanja tavafa. Ko obavlja tavaf treba da je pod abdestom. Kada osoba uđe u Harem, krenut će prema Hadždžerul-esvedu, od kojeg se počinje tavafiti.

 

Ako je u mogućnosti dirnut će crni kamen desnom rukom i poljubiti ga, a ako nije u stanju zbog gužve, okrenut će se prema Hadždžerul-esvedu, dignuvši desnu ruku, gdje će dlanom pokazati u njegovom pravcu, i reći: BISMILLAH. ALLAHU EKBER.

 

Nakon toga krenut će sa tavafom, vodeći računa da otpočne prije naznačene crne linije na pločniku, od koje počinje krug. Kada dođe do Ruknul-Jemani (ćosak Ka'be koji prethodi Hadždžerul-esvedu), dodirnuće ga dlanom, a ako nije u stanju, samo će produžiti, ne pokazujući rukom.

 

Između Ruknul-Jemani i Hadždžerul-esveda učit će: RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN, VE FIL-AHIRETI HASENETEN VE KINA AZABEN-NAR. Tavaf ima sedam krugova, i svaki novi krug počinje kod Hadždžerul-esveda. Na početku svakog kruga reći će: ALLAHU EKBER. Tokom tavafa može se učiti šta se poželi iz Kur'ana ili od zikra i raznih dova.

 

Takođe treba povesti računa o dvije stvari:

 

1) Idtiba’ – a to znači da se tokom tavafa otkrije desno rame. Ovo se praktikuje tokom tavafa, i odnosi se samo na muškarce. Prilikom obavljanja namaza nužno je da ogrtač bude prebačen preko oba ramena.

 

2) Reml – a to je ubrzavanje koraka u prva tri kruga tavafa oko Bejtullaha. Ovo je sunnet samo za muškarce i lijepo ga je praktikovati, ako to uslovi dozvoljavaju.

 

Nakon završetka sedam krugova oko Bejtullaha, sunnet je stati iza Mekamu Ibrahima i klanjati dva rekata. Na prvom rekatu se nakon Fatihe uči “Kul ja ejjuhel-kafirun”, a na drugom “Kul huvallahu Ehad”. Ukoliko gužva ne dozvoljava da se stane iza Mekama, može se klanjati u bilo kojem dijelu Harema.

 

Nakon tavafa, obavlja se sa'j. Kada hadždžija dođe do Safe, popet će se na nju toliko da može vidjeti Ka'bu. Okrenut će se prema njoj, dići će dlanove i molit će Allaha za ono što poželi.

 

Poslanik je na ovom mjestu učio slijedeću dovu: LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH. LEHUL-MULKU, VE LEHUL-HAMDU, VE HUVE ALA KULLI ŠEJ'IN KADIR. LA ILLAHE ILLALLAH VAHDEHU, ENDŽEZE VA'DEHU, VE NESARE ABDEHU, VE HEZEMEL-AHZABE VAHDEH.

 

Sunnet je ovo ponavljati tri puta, moleći između toga šta se poželi. Zatim će se uputiti ka Mervi, a kada dođe do zelenog znaka, potrčat će koliko je u mogućnosti, ali da ne uznemirava druge. Trčanje je sunnet do drugog zelenog znaka, poslije kojeg će nastaviti normalan hod. Trčanje nije propisano ženama. Kada dođe na Mervu time je završio i upotpunio jedan krug.

 

Na Mervi će ponovo dići ruke, okrenuvši se ka Kibli i učiće dovu, kao i na Safi. Nakon proučene dove na Mervi, ponovo će se uputiti ka Saffi i to je početak drugog kruga. Povratak sa Merve na Safu računa se kao drugi “krug” i obaviće ga kao i prvi. Sa'j se završava sedmim krugom, na Mervi.

 

Nakon sa'ja, onaj koji obavlja umru (da li samostalno ili u okviru hadždža temettu'a), obrijaće glavu ili će se podšišati, dok će žene odrezati samo vrhove kose. Ovime obred biva završen, mogu skinuti ihrame i sve njihove zabrane vezane za ihram prestaju važiti, dok oni koji obavljaju ifrad ili kiran ostaju u ihramima i ihramske zabrane za njih i dalje važe.

 

Odlazak na Minu i Arefat

 

Osmog dana zul-hidžeta sunnet je da se sve hadždžije upute na Minu. Prije toga, oni koji su obavili umru (u okviru hadždža temettu'a) i koji su skinuli ihrame u svojim hotelima će ponovo obući ihrame i zanijetiti hadždž: LEBBEJKE ALLAHUMME HADŽDŽEN – i otpočet će s telbijom.

 

Oni koji obavljaju hadždž ifrad ili kiran, pošto su već u ihramima, samo će nastaviti s izgovaranjem telbije. Na Mini će klanjati podne i ikindiju, akšam i jaciju, kao i sabah devetog dana zul-hidžeta. Toga dana sve se hadždžije upućuju na Arefat, jer je boravak na Arefatu, devetog dana, jedan od farzova hadždža. Na Arefatu ce klanjati podne i ikindiju u podnevskom vremenu, skraćeno po dva rekata.

 

Nakon toga što više vremena treba provesti u zikru i dovi. Riječi koje je naš Poslanik s.a.v.s. najviše ponavljao toga dana su: LA ILAHE ILLALLAH VAHDEHU LA ŠERIKE LEH. LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI ŠEJ'IN KADIR.

 

Nakon zalaska sunca napušta se Arefat i kreće se ka Muzdelifi. Tamo se klanjaju akšam i jacija spojeno, u jacijskom vremenu. Nakon toga sunnet je odmah zaspati, kako bi čovjek imao snage za obaveze narednog dana.

 

Nakon sabah namaza, sunnet je da se vrijeme na Muzdelifi provede u dovi, i kada se razdani, a prije izlaska Sunca, kreće se ka Mini.

 

Ovdje je bitno napomenuti da se dopušta onima koji su stariji, iznemogli ili bolesni da napuste Muzdelifu nakon pola noći, s time da ne bacaju kamenčiće do izlaska sunca.

 

Obredi na Mini i hadždžijski tavaf (ifada)

 

Po dolasku na Minu, prvog dana Bajrama, baca se sedam kamenčića na Džemretul-Akabe (džemre koje je najbliže Meki). Sunnet je da kamenčići budu nešto manje od lješnika i da se baca desnom rukom. Svaki kamenčić se baca posebno i uz svaki zamah se kaže: ALLAHU EKBER. Nužno je da kamen padne u ograđeni prostor i nije bitno da pogodi stub, koji se nalazi u sredini kruga.

 

Nakon bacanja kamenčića, prvog dana Bajrama, onaj koji je obavio temettu’ ili kiran, zaklaće kurban, zatim će obrijati glavu ili se podšišati, dok oni koji su obavili ifrad, nisu dužni klati kurbana, te će se odmah nakon bacanja kamenčića podšišati ili obrijati glavu.

 

Nakon ovoga zabrane vezane za ihram prestaju, osim odnosa ili snošaja sa ženom.

 

Poslije toga odlazi se u Harem kako bi se obavio hadždžijski tavaf (tavaful-ifada), koji je jedan od farzova hadždža i bez njega hadždž nije ispravan.

 

Nakon tavafa, onaj ko obavlja temettu’, obavit će sa'j između Safe i Merve, a onaj ko obavlja kiran ili ifrad obavit će sa'j, ako ga nije obavio sa tavaful-kudumom (prvim tavafom po dolasku u Meku).

 

Nakon ovoga dozvoljen je pristup ili odnos sa ženama.

 

Na osnovu tri pravne škole, izuzev hanefijske, na Mini je dužnost provesti najmanje polovinu noći 11. i 12. zul-hidždžeta (noći između 1. i 2, i 2. i 3. dana Bajrama).

 

Drugog i trećeg dana Bajrama bacaju se kamenčići na sva tri džemreta, nakon što sunce pređe polovinu neba. Bolje je baciti prije zalaska sunca. Počet će od malog džemreta koje je najdalje od Meke i tu će baciti sedam kamenčića, jedan po jedan, izgovarajuci kod svakog bacanja riječi “ALLAHU EKBER”. Zatim će krenuti malo naprijed, zastat će, okrenuti se ka Kibli i učit će dovu koju poželi. Kada završi sa dovom, uputit će se ka srednjem džemretu, na koje će baciti sedam kamenčića, kao i na prvom, zatim će se odmaći u lijevu stranu i učiće dove. Nakon toga, baciće sedam kamenčića na Džemretul-Akabe, a nakon kojeg se ne uči dova.

 

Ko bude želio, dozvoljeno mu je napustiti Minu 12. dana zul-hidžeta (trećeg dana Bajrama) nakon bacanja kamenčića, pod uvjetom da izađe s Mine prije zalaska sunca, a koga zatekne akšam na Mini, dužan je ostati i bacati kamenčiće i 13. zul-hidžeta na sva tri džemreta.

 

Prije povratka kući, dužnost je obaviti tavaful-veda’ – oprosni tavaf. Obaveza ovoga tavafa spada sa žene koja ima hajz ili nifas.

 

Na kraju, molim Allaha dž.š. da ukabuli naša dobra djela i da nam se smiluje Posljednjeg dana, kada neće koristiti imetak niti potomstvo. Amin!

 Udruženje studenata Bošnjaka Islamskog Univerziteta u Medini

www.usbium.net 

1 komentar na “Propisi hadždža i umre”

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.