Status hadža u islamu i druge fetve

Bejtu-l-Atiq

Hadž je jedan od najsvetijih obreda islama i najuzvišeniji propis. On se po svojoj važnosti izdvaja od ostalih obreda. Isto tako, on je jedan od pet stubova islama. Na njegovu obligatnost ukazuju Kur'an-i Kerim i autentični sunnet Poslanika, s.a.v.s., kojeg je ummet prihvatao s generacije na generaciju sve do današnjih dana. Također, na obaveznosti i svetosti hadžiluka ukazuje i konsenzus učenjaka svih mezheba.Način obavljanja hadžskih obreda je utvrđen tevaturom od Vjerovjesnika, s.a.v.s. A kada je konsenzus po srijedi, možemo kazati da se svi učenjaci islamskog ummeta, iz svih mezheba i škola, u kontinuitetu slažu na obaveznosti hadža, i ne zna se da se neko tome usprotivio. U toj mjeri da je obaveznost hadža postala općepoznata vjerska obligacija za koju mora znati malo i veliko. On je obavezan za svakog muslimana i muslimanku, bilo da se radi o Arapinu ili nearapinu, za one koji mogu na hadž otputovati, s neslaganjem među ulemom, da li je obavezan odmah ili sa odlaganjem? Hadž je obavezan jednom u životu. Ako je namaz obavezan svakog dana, a džuma-namaz svake sedmice (za muškarce), ramazan svake godine, kao i zekat, onda je hadž životna obaveza. Dovoljno je muslimanu koji je u prilici da ode na hadž jednom u životu, kako bi odužio svoj dug prema Bogu, a On sa njim bio zadovoljan. Allah uspjeh daje!

Kakav je status hadža? Zašto ga je Allah propisao jednom u životu onome ko može otići? Šta se želi sa tom frazom “Ko može otići na hadž”?

Hadž je poseban obred jer je on tjelesni i finansijski ibadet. Namaz i post su tjelesni ibadeti, zekat je finansijski, dok je hadž spojio to dvoje. Jer čovjek na hadžiluku ulaže fizički napor kao što ulaže i svoj imetak zato što putuje i za to snosi troškove. Zato primjećujemo da je hadž obaveza koju je Allah spomenuo sa naznakom „Ko može na hadžu otići (men isteta'a ilejhi sebila)“ „We lillahi ale-n-nasi hidždžu-l-bejti men isteta'a ilejhi sebila.“ A Vjerovjesnik, s.a.v.s., je govoreći o  pet stubova islama, za hadž rekao: „I obaviti hadž za onog ko može tamo otići“, jer svaki čovjek može da se klanja i da posti, ali zato svaki ne može otići u svetu zemlju, pa je zato Allahova milost izišla na vidjelo kada je hadžiluk učinio obavezom jednom u životu. To iz razloga što On, dželle še'nuhu, nije htio da preoptereti Svoje robove, niti da im oteža; Allah želi da im olakša, a ne poteškoće da imaju. Zato im Allah u vjeri nije ništa teško propisao. Obaveze su u skladu njihovih potencijala (Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti), zato, kada im je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „O ljudi, Allah vam je propisao hadž, pa ga zato obavite.“ Neko reče: „Da li svake godine, Allahov Poslaniče?“ On prećuta. Ovaj ponovi pitanje, a Vjerovjesnik, s.a.v.s., opet prećuta, sve dok jednom ne kaza: „Da sam rekao, da, postalo bi obavezno, a vi to ne biste mogli izdržati“. Jer čovjek ne može obavljati hadžiluk svake godine, pa ga je Allah propisao jednom u životu. To je olakšanje od našeg Gospodara i milost od Njega, dželle še'nuhu. I nije zadužio osim one koji su u mogućnosti otputovati. A to, prema nekim hadisima, znači da posjeduje poputbinu i jahalicu. Dakle, putne troškove i prevozno sredstvo do Bejtu-l-harama. Modernim riječnikom rečeno u skladu svojih standarda. Tako, neko može otputovati autobusom, dok neko ne može podnijeti vožnju autobusom već mu je potrebno privatno auto, a trećem ni to ne odgovara već želi putovati avionom. Svako prema svom džepu. Isto se odnosi i na odsjedanje u Mekki jer postoje nivoi. Naravno, pored ovoga postoje i drugi uslovi, poput zdravog tijela, da ne budu smetnje na putu, da put bude siguran. Put je prije dolaska kralja Abdulaziza bin Suuda, r.a., bio pun opasnosti. Ljudi su u Egiptu, recimo, govorili: „Putnik namjernik je izgubljen, a onaj ko se vratio ponovo je rođen“. Zbog toga su ljudi donosili radosne vijesti kada bi se hadžije vratile. Kada sam bio mali sjećam se jednog Bešira kako dolazi iz Sueca prije hadžija kako donosi radosne (jubešširu) vijesti o povratku hadžija. Danas dodajem još jedan uslov, a to je da se odlazi na hadž preko izvlačenja listića, što je slučaj u većini država, jer sada svaka država ima određen broj hadžija koji mogu otići na hadžiluk. Jer na hadžu je velika gužva, tako kada bi se otvorila vrata svima koji žele onda bi nastao haos i mnogo bi ljudi poginulo u sred gužve. Zato je za svaku državu određen procenat. Većina hadžija bude iz Saudijske Arabije jer im je put otvoren, ali kada bi se i njima broj odredio onda bi to dalo prostora za druge. Ovo je prije nekoliko godina rađeno, pa Saudijci su mogli obaviti hadžiluk svake pete godine što je mnogo olakšavalo hadžijama strancima. Allah uspjeh daje!

Hadž na račun države

Da li je dozvoljeno obaviti hadž na tuđi račun, ili na račun države kao dio neke delegacije ili na osnovu neke nagrade? Ovakav odlazak na hadž je dozvoljen, ako putnik namjernik bude dio delegacije ili mu je to nagrađa. To je njegovo pravo i tome nema nikakve prepreke. Međutim, tada čovjek  treba malo da zastane. Ako će da ode na tuđi račun, dakle, na račun nekih dobrotvora, on može to prihvatiti ili odbiti, jer ga šerijat ne duži u takvom stanju da obavi hadž, a naročito ako se uzme u obzir da mu to sutra neko ne nabija na nos. Jer to sa sobom može da nosi prigovaranje. Ali, ako to prihvati punog srca, onda neka mu je sa srećom! U protivnom, neka dobrotvoru kaže: “Allah te dobrim nagradio, kada budem u mogućnosti da svojim novcem odem, otići ću.” Dakle, mora biti siguran da ga dobrotvor neće za tu uslugu, nakon izvjesnog vremena, koriti. Znamo da neki ljudi devalviraju i poništavaju svoju sadaku prigovaranjem i vrijeđanjem, dirajući u osjećanja drugih ljudi. Neki ljudi na hadž šalju druge  na svoj račun iz poštovanja prema njima. Ima slučajeva kada zbog raznih stvari ne mogu obaviti hadž. Šta sami hadžija ima od  hadža kojeg je obavio na tuđi račun? Takav hadžija će, ako Bog da, dobiti nagradu hadža. Ali ne istu nagradu kao onaj hadžija koji je od svog imetka obavio hadž, jer takav će imati više sevapa zato što je izvršio obred hadža fizički i finansijski, za razliku od onog ko obavi hadž na tuđi račun, jer je obavio obred hadža samo fizički. Tako da je njegov sevap podijeljen između njega i onoga čiji je novac. Ovaj zadnji će biti nagrađen kod Allaha, hadž mu je ispravan i makbul. Savjetujem one koji su obavili farz da ne otežavaju onima koji ga nisu obavili; da dobrovoljac ide na račun donatora i da tako zauzima tuđe mjesto, onoga ko je preči od njega da obavi hadž. On treba da ostavi svoje mjesto onom ko nije obavio obavezni hadž, pa ako takvog ne bude, onda može da obavi hadž na račun drugoga, sve dok donatori ne uslovljavaju da osoba prije toga nije obavila hadž.

Hadž u djetinjstvu

Postavlja se pitanje da li je hadž ispravan ako se obavi u 14. godini života? Ako neko obavi hadž od toliko godina, a potom učini neko loše djelo, da li će pokvariti svoj hadž? Da li je u tom slučaju obavezan obaviti po drugi put hadž?

Na putu da obavi hadž

Hadž u djetinjstvu nosi sa sobom sevape kod Allaha za mališana i za onog ko sa njim obavi hadž. Na oproštajnom hadžu jedna žena je podigla dijete kod Poslanika, s.a.v.s., i rekla: “Da li za ovo dijete ima hadžiluka?” Reče: “Da, i za tebe ima nagrada.“ Međutim, taj hadž ne anulira obaveznost niti je zamjena za obavezni hadž za onog ko je u stanju otići. Dakle, hadž u četrnaestoj godini, ako osoba nije imala poluciju u snu, ne može nikako biti zamjena za obavezni hadž u islamu. Hadž koji je farz mora se obaviti nakon buljuga (punoljetstva), koje biva prema godinama, od tačno petnaest godina, ili nakon polucije u snu, ako toga nema onda mora po drugi put obaviti hadž. Ako uradi neko loše djelo nakon obavljanja obaveze hadža, takvo djelo mu neće poništiti hadž jer činjenje dobrih djela se ne može anulirati činjenjem loših djela, iako to umanjuje sevape. To iz razloga jer uzvišeni Allah će suditi ljudima za svako malo i veliko djelo bilo da se radi o pokornosti ili neposlušnosti, a terezija na Sudnjem danu će biti krajnja odluka jer će se na tasovima položiti dobra i loša djela i vidjet će se koji će tas na vagi pretegnuti. Tako će čovjek postati dobar ili loš i prema tome će biti nagrađen ili kažnjen: „Ko god bude uradio koliko trun dobra, vidjtet će ga. Ko god bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga“ Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo Mi račune ispitivati (El-Enbija: 47). Od muslimana se zahtijeva da mu hadž bude iskren i primljen kod Allaha, te da mu se hadž manifestira na njegovoj duši i ponašanju nakon hadžiluka; da se pokaje i vrati k Allahu, da čini dobra djela i da se lošim djelima ne vraća, kao i da se ne vraća prethodnom načinu života ako je prema sebi nepravedan bio, te ako je činio harame. On mora okrenuti novu stranicu u životu i da čvrsto uspostavi vezu sa Allahom. To su plodovi hadžu-l-mebrura za kojeg je nagrada Džennet. Ako je dijete obavilo hadž prije punoljetstva i polucije, onda po drugi put treba  obaviti hadž kako bi izvršilo obavezu.

Zaduživanje nije prepreka za obavljanje hadžiluka

Da li je dozvoljeno obaviti hadž ako je osoba zadužena u banku s naznakom da ona dug redovno otplaćuje? Kakav je status onoga ko ima trgovačke dugove, da li je takvom hadž dopušten? U ovom slučaju, ako neko, recimo, preko banke kupi auto na rate i banka redovno uzima svoj dug preko plate dužnika, onda on može otići na hadž. A što se tiče trgovinskih dugova, oni ne ometaju muslimana da obavi hadž jer su oni konstantni. Trgovac je uvijek po nekom nešto dužan i obrnuto. Važno je da mu imetak bude veći od duga, ili da makar bude podjednak. Što znači da je on u stanju i mogućnosti da obavi hadž. A Allah najbolje zna.

Kakav je stav islama prema čovjeku kome je vlasnik diskonta alkoholnih pića ponudio da obavi hadž?

Molim Allaha da te spasi hadžiluka s takvim imetkom. Musliman mora nastojati da obavi hadž s halal-malom, kako bi mu hadž bio prihvaćen (mebrur). U hadisu se kaže: „Za hadž-mebrur nema druge nagrade osim dženneta.“ Prvi uslov da hadž bude mebrur jeste iskrena namjera prema Allahu i zadobijanje Njegovog zadovoljstva: „A naređeno im je da Allaha obožavaju i da Mu iskreno vjeru ispvijedaju“; Svaki čovjek će dobiti ono što je naumio svojim djelom.“ S druge strane, najvažnije je da se hadž obavi sa halal imetkom. Znamo da neki ljudi koji žele obaviti hadž pokušavaju da zarade imetak na halal način, kako ne bi imali sumnju u to, jer će im to obezbijedili idealan hadž. U nekim hadisima se prenosi da kada hadžija sa halal imetkom kaže: „Odazivam Ti se Bože, odazivam!“ Tada mu se odgovori: „Odazivam se i ja tebi i sreću na oba svijeta ti dajem“. Dok onom koji obavlja hadž sa haram imetkom se kaže: „Ne odazivam ti se, niti ti sreću dajem, jer ti se hadž odbija. Vrati se prekoren i nenagrađen“. U tom smislu ako čovjek želi da donira za hadž sa halal imetkom onda se može prihvatiti, ali i ne mora da to prihvati, jer ga Allah ne duži da trpi ukore na račun obavljanja neke šerijatske dužnosti. Dakle, nije obaveza da to prihvati, a ako hoće, onda može. Allah najbolje zna!

Ko ima prioritet da obavi hadž – majka ili sin?

Hadž je obavezan za onog ko je u stanju da ga obavi. Majka nije dužna da obavi hadž akonema potreban novac za hadž. Isto tako ne

Sin sa svojom majkom

smije opterećivati svog sina s onim što nije u stanju. Međutim, ako je on u stanju da obavi hadž, onda mu hadž postaje obaveza. Istina je da se učenjaci razilaze da li je hadž urgentna obaveza ili se može odlagati. Većina njih se slaže da je urgentna obaveza kada čovjek postane kadar za to, ali neki su mišljenja da se može odlagati. Ali i oni učenjaci koji su ovakvog mišljenja napominju ako jednog dana čovjek bud kadar da obavi hadž, a potom ga odloži, i sustegnu ga poteškoće i umre nakon izvjesnog vremena, bez hadža, onda snosi grijeh zbog toga. Zato je bolje i opreznije da čovjek iskoristi priliku koja mu se pruži i obavi hadž. U hadisu se kaže: „Požurite s hadžom, jer niko od vas ne zna šta ga u međuvremenu može snaći“. Jer se zdravi može razboljeti, a i mladić stari, živi umire, bogati postaje siromah, tako da niko ne zna šta mu vrijeme nosi: „Niko ne zna šta će sutra zaraditi“ (Qur'an: Lukman 12). Zbog toga ako čovjek može lagahno otići na hadž, onda treba otići i skinuti teret sa sebe. U povratku sa hadža treba donijeti majci poklone. Po mogućnosti treba obaviti hadž na brzinu (za pet dana). Ali kada bude u mogućnosti on treba odvesti majku kako bi joj udovoljio i zaradio oba sevapa. U slučaju da on udovolji svojoj majci prije nego sebi, iz poštovanja prema njoj, ne vidim nikakvog grijeha, već je dobro djelo, ako Bog da!

Prošle godine sam obavio hadž za sebe, ali moj otac je preselio na Bolji svijet prije četiri godine. On nije klanjao već je obavljao ostale farzove, postio je i davao zekat. Ja želim da umjesto njega obavim hadž. Da li je takav hadž u kabul?

Allahova blagodat je velika, i  On, slava Njemu, mnogo prašta i prelazi preko naših grijeha. Tačno je to da nije klanjao, te da je namaz važniji od hadžiluka, jer je to dnevna obligacija koja čovjeka vezuje za Allaha. Namaz je isto tako stub vjere, a njegovo ostavljanje je grozan čin, da nas Allah toga sačuva. Postoji ulema koja, čak, neklanjača smatra nevjernikom, te se po takvim parametrima ne prihvata od takvoga ni hadž, jer nevjerniku ne koriste poslušnost i obredi, međutim, većina učenjaka se izjasnila da je neklanjač neposlušan i griješnik i da ga samo ostavljanje namaza neće gurnuti u nevjeru, osim u slučaju da negira obaveznost namaza. Ovom mišljenju i mi naginjemo i smatramo ispravnim. Međutim, za namaz se ne nalazi predanje da neko za nekog može klanjati. Nije dozvoljeno da sin klanja umjesto oca, niti brat umjesto brata, dočim se nalazi slučaj zamjene na hadžu, kao blgodat od Allaha i milost za Njegove robove. Osnova za zamjenu se nalazi u prijašnjoj želji oca da obavi hadž, ali kojem nije bilo prilike za to. Međutim, problem je što mi ovdje ne znamo da li je prvo otac želio da obavi hadž, da li je tome težio, ili se tome nadao? Osnova za svakog muslimana – iako je Bogu neposlušan – da želi obaviti hadž. U svakom slučaju brat koji pita može obaviti hadž umjesto svoga oca i da moli Allaha za njega da mu oprosti i da mu se smiluje, te da pređe preko njegovih grijeha, a Allahova milost je ogromna i ona obuhvata sve.

Jusuf el-Karadavi

preveo, [email protected]

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.