Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori je dobio 3.563 kvadrata za ­izgradnju dža­mi­je na Ko­ni­ku

podgorica_milleniumPodgorica – Me­ši­ha­tu Islam­ske za­jed­ni­ce Cr­ne Go­re Glav­ni grad je bez na­kna­de, do­di­je­li­o gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte po­vr­ši­ne 3.563 kva­dra­ta za iz­grad­nju dža­mi­je. Ova po­vr­ši­na ozna­če­na je kao ur­ba­ni­stič­ka par­ce­la broj UP 172 u zo­ni D, u za­hva­tu De­talj­nog ur­ba­ni­stič­kog pla­na „Ko­nik – Sa­na­ci­o­ni plan” ra­di iz­grad­nje vjer­skog objek­ta za ko­ji je Glav­ni grad do­di­je­li­o i na­kna­du za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta. O ovoj od­lu­ci su se izjasnili od­bor­ni­ci na Skup­šti­ni Glav­nog gra­da na sjed­ni­ci ko­ja je održana danas za 11. jula. U pred­lo­gu od­lu­ke o pre­no­su pra­va svo­ji­ne na gra­đe­vin­skom ze­mlji­štu Me­ši­ha­tu Islam­ske za­jed­ni­ce Cr­ne Go­re ko­ji je pot­pi­sao Mi­o­mir Mu­go­ša, gra­do­na­čel­nik, a ko­ji je do­sta­vljen Slo­bo­da­nu Sto­ja­no­vi­ću, pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne, sto­ji da će se iz­nos na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta utvr­di­ti na­kon iz­ra­de idej­nog, od­no­sno glav­nog pro­jek­ta, ko­ji će bi­ti re­vi­di­ran i uvo­jen sa­gla­sno čla­nu 6 Od­lu­ke o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta.
– Na­kna­da za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta pred­sta­vlja uče­šće Glav­nog gra­da u iz­grad­nji vjer­skog objek­ta. In­ve­sti­tor je du­žan da iz­vr­ši kom­plet­no ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta do pri­ključ­ka na ur­ba­ni­stič­ku par­ce­lu o svom tro­šku, u skla­du sa plan­skim do­ku­men­tom – sto­ji u pred­lo­gu od­lu­ke o pre­no­su pra­va svo­ji­ne na gra­đe­vin­skom ze­mlji­štu Me­ši­ha­tu Islam­ske za­jed­ni­ce Cr­ne Go­re.
U obra­zlo­že­nju od­lu­ke na­vo­di se da ovoj za­jed­ni­ci tre­ba do­di­je­li­ti od­go­va­ra­ju­ću lo­ka­ci­ju za iz­grad­nju dža­mi­je ka­ko bi se stvo­ri­li uslo­vi za oču­va­nje i nje­go­va­nje vjer­skih i kul­tur­nih po­tre­ba ove za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri.
– Na pod­ruč­ju De­talj­nog ur­ba­ni­stič­kog pla­na „Ko­nik – Sa­na­ci­o­ni plan” pred­vi­đe­na je lo­ka­ci­ja po­vr­ši­ne 3.563 kva­dra­ta, ozna­če­na ur­ba­ni­stič­kom par­ce­lom broj UP 172 u zo­ni D, na ko­joj je pla­ni­ra­na iz­grad­nja vjer­skog objek­ta. Glav­ni grad uče­stvu­je u ovom pro­jek­tu do­dje­lom ur­ba­ni­stič­ke par­ce­le, kao i na­kna­dom za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta. In­ve­sti­tor je du­žan da iz­vr­ši kom­plet­no ko­mnal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta do pri­ključ­ka na ur­ba­ni­stič­ku par­ce­lu o svom tro­šku. S hod­no Za­ko­nu o dr­žav­noj imo­vi­ni Vla­da Cr­ne Go­re je do­ni­je­la Od­lu­ku o da­va­nju pret­hod­ne sa­gla­sno­sti Glav­nom gra­du za pre­nos pra­va svo­ji­ne Me­ši­ha­tu Islam­ske za­jed­ni­ce Cr­ne Go­re na ovom gra­đe­vin­skom ze­mlji­štu, bez na­kna­de – sto­ji u obra­zlo­že­nju.
Ovim putem Mešihat Islamske zajednice želi da se zahvali Glavnom gradu kao i svim odbornicima u Skupštini Glavnog grada koji su dali svoj glas za dobijanje parcele za izgradnju islamskog centra u Podgorici.

2 komentara na “Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori je dobio 3.563 kvadrata za ­izgradnju dža­mi­je na Ko­ni­ku”

 1. aturkone dobro pitanje,
  bilo bi dobro da nam neko iz IZ konacno objavi sto se desava sa zgradom mesihata
  i sto je jos vaznije sa kulturnim centrom Bosnjaka a cija je izgradnja davno bila predvidjena da pocne
  u srcu stare Podgorice.
  Nisu se valjda IZ preplasili od skupa krezubih cetnika.

  Komentariši

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.