KONKURS za upis nove generacije učenika/ca

konkursPodgorica – ISLAMSKA ZAJEDNICA U CRNOJ GORI
Medresa “Mehmed Fatih” u Podgorici

Na osnovu člana 47. statuta Medrese, Upravni odbor Medrese raspisuje

K O N K U R S
Za prijem učenika i učenica u I (prvi) razred Medrese u školskoj 2014/2015. godini.
Kandidadti za prijem u Medresu trebaju da ispunjavaju slijedeće uslove:
a) da su rođeni poslije 01.01.1997. godine,
b) da su završili Osnovnu školu odličnim ili vrlodobrim uspjehom, te primjernim vladanjem,
c) da su duševno i tjelesno zdravi.
Kandidati za upis u Medresu će polagati prijemni ispit iz opšteg i vjerskog znanja.

Potebna dokumenta kandidati će lično predati u Medresu, Mešihat ili svom matičnom Odboru Islamske zajednice.
Od potrebnih dokumenata potrebno je priložiti:
1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Svjedočanstvo za V, VI, VII, VIII i IX razred Osnovne škole,
3. Ljekarsko uvjerenje,
4. Pismena saglasnost roditelja, i
5. Kontakt adresu ili telefon.

Dokumenta se primaju do 13.06.2014. godine. Kontakt telefon: 068 597 416

Nastava će se odvijati na dva jezika (bosanskom i albanskom), po izboru kandidata.

Prijemni ispit će se održati 14.06.2014. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Medrese.

 

 

BASHKËSIA ISLAME NË MAL TË ZI
Medreseja “Mehmed Fatih” në Podgoricë

Në bazë të nenit 47. të Statutit të Medresesë, këshilli drejtues i Medresesë shpall:
KONKURS
Për pranimin e nxënësave dhe nxënëseve n vitin e parë të vitit shkollor 2014/15

Kandidatët për pranimin në Medrese duhet t'i plotësojnë këto kushte:
a) të jenë të lindur pas 01.01.1997.
b) të kenë përfunduar shkollën fillore me sukses të shkëlqyer ose shumë mirë, me sjellje shembullore
c) të jenë të shëndoshtë fizikisht dhe psiqikisht

Kandidatët duhet që dokumentat t'i sjellin personalisht dhe t'i dorëzojnë në Meshihat, Medrese apo në Këshillin e Bashkësisë Islame.

Kandidatët për regjistrim në Medrese duhet të dorëzojnë:
1. certifikatën e lindjes,
2. dëftesën e notave për klasen e V, VI, VII, VIII, IX të shkollës fillore,
3. vertëtimin mjekësor,
4. pëlqimin me shkrim,
5. adresën dhe telefonin kontaktues

Dokumentat pranohen deri më 13.06.2014 Kontakt telefoni: 069 707 071

Mësimi do të zhvillohet në fy gjuhë ( boshnjake dhe shqipe), sipas zgjedhjes së kandidatit.

Provimi pranues do të mbahet me 14.06.2014, në ora 10:00, në lokalet e Medresesë

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.