En-Nedžm

Zvijezda
Mekka – 62 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Tako Mi zvijezde kad zalazi,
2. vaš drug* nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!
3. On ne govori po hiru svome –
4. to je samo Objava koja mu se obznanjuje,
5. uči ga Jedan ogromne snage,
6. razboriti, koji se pojavio u liku svome
7. na obzorju najvišem,
8. zatim se približio, pa nadnio –
9. blizu koliko dva luka ili bliže –
10. i objavio robu Njegovu ono što je objavio,
11. srce nije poreklo ono što je vidio,
12. pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?
13. On Ga je i drugi put vidio,
14. kod Sidretu-l-muntehaa,
15. kod kojeg je džennetsko prebivalište,
16. kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo –
17. pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,
18. vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.
19. Šta kažete o Latu i Uzzau*
20. i Menatu, trećoj, najmanje cijenjenoj? –
21. Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!
22. To bi tada bila podjela nepravedna.
23. To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.
24. Ne može čovjek ostvariti sve što poželi,
25. Allahu pripada i ovaj i onaj svijet!
26. A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.
27. Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,
28. a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.
29. Zato se ti okani onoga koji Kur’an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi –
30. to je vrhunac njihova znanja – Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na pravome putu.
31. Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,
32. one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta – On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrješnošću svojom – On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.
33. Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava
34. i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,
35. zna li on ono što je skriveno, pa vidi?
36. Zar on nije obaviješten o onome šta se nalazi u listovima Musaovim
37. i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao –
38. da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,
39. i da je čovjekovo samo ono što sam uradi,
40. i da će se trud njegov, sigurno, iskazati,
41. i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,
42. i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,
43. i da On na smijeh i na plač navodi,
44. i da On usmrćuje i oživljava
45. i da On par, muško i žensko, stvara
46. od kapi sjemena kad se izbaci;
47. i da će ih On ponovo oživiti,
48. i da On daje bogatstvo i moć da stječu,
49. i da je On Sirijusa* Gospodar,
50. i da je On drevni narod Ad uništio,
51. i Semud, i da nikog nije poštedio,
52. i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;
53. i prevrnuta naselja On je prevrnuo,
54. i snašlo ih je ono što ih je snašlo
55. pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?
56. Ovaj Kur’an je opomena kao i prijašnje opomene:
57. Smak svijeta se približava,
58. Allah će ga jedini otkriti!
59. Pa zar se ovom govoru iščuđavate –
60. i smijete se, a ne plačete –
61. gordo dignutih glava?
62. Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.