IMENOVANI NOVI ČLANOVI MEŠIHATA

Na sjednici Sabora Islamske zajednice u Crnoj Gori održanoj danas u prostorijama Sulltan Murat II džamije u Rožajama usvojen je Izvjestaj Mešihata Islamske zajednice za prethodnu godinu i usvojen je predlog Reisa Islamske zajednice o članovima Mešihata.
Izvještaj je usvojen jednoglasno i konstatovano je da je učinjen znatan napredak na polju vjerskih aktivnosti. Naime u toku prethodne godine osnovano je 9 ustanova Darul Kurana koje broj 390 polaznika, povećan je broj polaznika predškolskih mekteba, u prethodnoj školskoj godini broj učenika medrese povećao se za 28. U dijelu koji se tiče implementacije Ugovora od zajednickog interesa izmedju Vlade CG i Islamske zajednice napravljeni su znatni pomaci na podrucju sprovodjenja halal ishrane, naime u 2015 g. Podijeljeno je 10 kazana za halal ishranu u klinickim centrima i bolnicama koje imaju stacionarski smještaj. Isti iskorak postignut je i u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Na polju obrazovanja konstatovano je da od presudnog značaja za daljnje vjersko djelovanje je Odluka Nacionalnog savjeta o priznavanju plana i programa medrese kao javno važećeg programa srednje škole. U proteklom ramazanu ostvaren je u prosjeku svaki drugi dan po jedna posjeta od strane članova Mešihata i profesora Medrese i organizovan je najmanje jedan iftar od strane Mešihata u svakom Medžlisu.
Predlog reisa Islamske zajednice za novi saziv Mešihata sa sljedećim imenima:
Afan Latić
Muhamed Cecunjanin
Behljul Kanaqi
Denis Martinović
Medjen Saptafi
Bajram Pepić
Ferid Osmanagić, član sa pravom prisustva, bez prava glasa
Ramiz Luboder
Suljo Mustafić,
jednoglasno je usvojen.
U nastavku Vam dostavljamo biografije članova novog saziva Mešihata.

 

afann

Afan Latić je rođen 4. 11. 1983. u Beranama. Osnovnu školu „Hajro Šahmanović“ završio u Plavu, Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu nakon koje se upisuje na Odsjek za orijentalnu filologiju smjer Arapski jezik i književnost i Turski jezik i književnost. Trenutno je na postdiplomskom studiju Odsjeka za Orijentalnu filologiju smjer Arapski jezik i književnost pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Nakon studija se vraća u Crnu Goru gdje svoj dalji angažman nalazi kao profesor arapskog jezika u medresi „Mehmed Fatih“ u Podgorici.

Godinu dana je boravio na Fakultetu za islamsku da'vu, u Tripoliju, Libija, na Institutu za arapski jezik i književnost; Mjesec dana boravio u Egiptu na Univerzitetu Kairo gdje je, također, usavršavao arapski jezik;

Bavi se prevođenjem djela sa arapskog jezika i do sada su mu objavljene četiri knjige: „Srednji put u svjetlu fetve“, autor Ali Džum'a, izdavač: Mešihat islamske zajednice u Crnoj Gori, Podgorica, kao koprevodilac; „Selef i selefizam – Pitanje tekfira u islamskoj misli“, autor Dr Muhamed ‘Imara, izdavač: Mešihat islamske zajednice u Crnoj Gori, 2014., također, kao koprevodilac; „Postignuća islamske civilizacije“, autor Mustafa As-Siba'i, izdavač: NVO Horizonti, Podgorica, 2015. i „Ramazanska kazivanja“, autor Selman El-Avde, izdavač Centar za proučavanje orijentalne kulture i civilizacije, 2016., Novi Pazar.

Za štampu je spremio knjige „Kur'anska kazivanja“, autora Amr Halid i „Pitanje okoliša u islamu“, autora Ragib Es-Serdžani dok su još dvije u pripremi: „Historija Palestine“, autora dr Tarika Suvejdana, kao koprevodilac i prijevod djela turskog historičara Orhana Mehmeta Alija, pod nazivom „Osmanski sultani“.

Piše poeziju i prozu.

 

8-Muhamed-ef-Cecunjanin

Muhamed Cecunjanin, rođen 11. 4. 1985. godine u Plavu.

Osnovnu školu završio u Plavu, srednju Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu od 1999-2003, zatim dvije godine nastavio usavršavanje arapskog jezika u Nil Centar Kairo (Egipat).

 

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu studirao od 2006. do 2010. godine stekavši zvanje: Bakalaureat / Bachelor arapskog jezika i književnosti i turskog jezika i književnosti. Nastavio školovanje na dva mastera: Arapski jezik i književnost –  5. godina i Turski jezik i književnost – 5. godina.

 

Od 2009. godine zaposlen u Medžlisu Islamske zajednice Plav kao imam, hatib i muallim u Šabovića džamiji. Koordinator i predavač u školi Kur'ana Časnog ‘’Darul-Kur'an Plav’’. Osnivač je Biblioteke ‘’Zejnel-beg Dizdar’’ u Plavu, predsjednik Humanitarnog društva ‘’Rahmet’’ – Plav, član Sabora Islamske zajednice u Crnoj Gori, član Upravnog odbora Ilmije Islamske zajednice u Crnoj Gori i član UO NVO ‘’Horizonti – Centar za međukulturno razumijevanje’’

Od 2011-2015. godine radio u SMŠ ‘’Bećo Bašić u Plavu kao profesor turskog jezika.

Govori engleski, arapski i turski jezik.

Oženjen je i živi u Plavu, Medunska bb.

Kontakt: [email protected]

 

Mohammed-abd-al-Hakem-Dzemo-Redzematovic-Behlul-Kanaqi

Behlul Kanaqi rođen 9. 10. 1978. godine. Od 1993. do 1997. godine pohađao Medresu ‘’Hadži Šeh Šamia’’ u Skadru (Albanija). Od 1998. do 2002. godine studirao na Teološki fakultet na Univerzitetu 19 Majis, Samsun (Turska) na kome je od 2002. do 2005. Godine nastavio magistarske studije koje je okončao sa magistarskim radom „Hadisin Güvenilirliğini Tespitte Lafız ve Mana Bozukluğunun Fonksiyonu/Uloga deformisanih riječi i značenja u određivanju tačnosti/pouzdanosti hadisa”.

Godine 2005. upisao doktorske studije na Univerzitetu Uludag u Bursi (Turska) koje privodi kraju sa doktorskom disertacijom “Muhammed Tayyib Okić ve Hadisçiliği’ (Muhammed Tajjib Okić i njegovo mjesto u nauci hadisa).

 

Od 2008. do 2010. godine, obavljao dužnost direktora medrese ‘’Mehmed Fatih’’ u Podgorici. Bio direktor časopisa Elif, a od 2011. godine do danas, radi u sektoru Odnosi sa inostranstvom – Turska pri Mešihatu Islamske u Zajednice u Crnoj Gori.

 

Uučestvovao na međunarodnim naučnim skupovima u Bosni i Hercegovini, Albaniji i Crnoj Gori.

Govori albanski, bosanski, turski a služi se engleskim i arapskim jezikom.

Kontakt: e-mail: [email protected]

 

2014-11-28 13.11.59

Denis Martinović, rođen 4. 7. 1986. godine u Bijelom Polju. Završio studije psihologije, trenutno je na magistarskim studijama, odsjek Sociologija, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

 

Od 2009-2010. godine radio kao psiholog u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju „TISA“ u Bijelom Polju. Od 2010. radi kao profesor u medresi „Mehmed Fatih“ u Podgorici na predmetu Psihologija, a od 2012. kao školski pedagog i profesor na predmetu Psihologija i Pojedinac u grupi.

 

Uspješno pohađao Školu ljudskih prava za mlade CHK za ljudska prava, Ulcinj, 2004 godine i Školu demokratije, CGO, Podgorica, 2011. godine. Pohađao više kurseva i seminara iz oblasti rada sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama. Bio predavač na seminarima za studente na temu učenje, stres i organizacija vremena.

 

Bavi se naučnim radom i objavio je više radova u časopisima i priručnicima.

 

11849197_424654517725340_1693837366_n

Medjen Shaptafi, rođen 15. 9. 1985. godine u Baru, a stalno živi u Ulcinju gdje je i završio osnovnu školu “Bedri Elezaga“. Medresu “Isa-beg” završio u Skoplju 2005. godine kada odlazi u  Kairo (Egipat) na četvoromjesečni kurs arapskog jezika (Nile Center for teaching arabic to foreigners). Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu diplomirao 2010. godine.

Svoj radni angažman u Islamskoj zajednici u Crnoj Gori zasnovao 2004. godine kao imam u selu Kruče nadomak Ulcinja, radio u selu Leskovc kod Mrkojevića a od 2012. Vrši dužnost imama u glavnoj ulcinjskoj džamiji „Namazgjah“.

 

  1. godine sam počeo da predaje fikh/islamsko pravo u medresi „Mehmet Fatih“ na albanskom jeziku od kada uređuje i portal Medžlisa Islamske zajednice Ulcinj. 2015. godine izabran je za predsjednika „Ilmije“ u Crnoj Gori.

 

Kao aktivista NVO „Horizonti“ koja djeluje u okviru IZ u CG koordinirao nizom aktivnosti:

Kurs učenja kur'anskog pisma za odrasle; kurs islama za srednje škole; promocije knjiga i seminara za srednjoškolce.

Bavi se pisanjem i prevođenjem tekstova koje objavljuje u časopisu „Elif“.

 

image-70b84a7d9552060fce5545a12f8bc121a16233df6658052abd73082368b163fe-VBajram Pepić rođen 5. 10. 1984. godine u Podgorici. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli i diplomirao na univerzitetu Al-Azhar u Kairu, odsjek Islamsko pravo. Od 2015. godine zaposlen u NVO ‘’Horizonti’’.

Govori arapski, engleski i albanski jezik.

 

 

 

7-Ferid-ef-Osmanagic

Ferid Osmanagić, rođen 20. 7. 1983. godine u Čajniču (Bosna I Hercegovina). U Pljevljima završio osnovnu školu i Srednju elektro-tehničku školu nakon koje upisuje medresu “Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru, koju završava 2011. godine.

Od 2011. godine angažovan je u Medzlisu Islamske zajednice Pljevlja, kao mu'allim u mektebu ‘’Rizvanija’’ i kao drugi imam do 2015. godine u Husein-pašinoj džamiji kada stupa na dužnost imama u Hadži Zekerijja dzamiji.

Član je glavnog odbora Ilmije I NVO ‘’Bukovica –Pljevlja u kojoj je imao značajne aktivnosti na projektima povratka protjeranih muslimana u Bukovicu i obnovi porušenih kuća.

Oženjen i otac jednog djeteta.

 

ramiz

Ramiz Luboder, rođen 1981. godine u Rožajama od oca Hakije i majke Mahije. Osnovnu školu završio u Rožajama, srednju islamsku školu “Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru, a 2005. godine stiče zvanje profesora islamskih nauka na prestižnom libanskom Univerzitetu ‘’Džinan’’ (Tripoli).

Radi kao imam, hatib i mu’allim u džamiji ‘’Bandžovo brdo’’ u Rožajama i vanredni je profesor akaida – islamskog vjerovanja u medresi “Mehmed Fatih” – odjeljenje u Rožajama.

Osnivač je i član redakcije časopisa za kulturu, književnost i društvene teme ‘’Avlija’’.

Učesnik je na nekoliko konferencija i seminara u Crnoj Gori, Albaniji, Kosovu, Libanu, Kuvajtu i KSA.

Priredio je za štampu udžbenike ‘’Mali ilmihal na bosanskom jeziku’’ 1. i 2. dio i ‘’Elif sufara na bosanskom jeziku’’.

Volenterski se bavi humanitarnim radom u humanitarnoj fondaciji ‘’Zekat’’ i dobrotvornom društvu ‘’Merhamet’’. Predstavnik je Centra za međukulturno razumijevanje ‘’Horizonti’’ pri Mešihatu Islamske zajednice u Crnoj Gori, sektor pomoć jetimima za sjeverni dio Crne Gore.

Oženjen je i otac troje djece.

 

 

 

suljomustafic

Suljo Mustafić rođen 8. 10. 1973. godine u Baru. Profesor je južnoslovenske i komparativne književnosti, diplomirao na Univerzitetu u Novom Sadu, Srbija, 1997. godine. Završio jednogodišnju specijalizaciju iz novinarstva (elektronski i pisani mediji), u Regionalnoj školi Media plan pod pokroviteljstvom francuske Vlade, Sarajevo, BiH, 2000. godine. Radio kao novinar u Radio Baru i bio dopisnik više dnevnih listova i brojnih časopisa, u periodu od 1998. do 2007. godine. Bio glavni i odgovorni urednik Radio Bara u periodu od 2002-2007.

Od 2008. godine predavač je u Medresi ‘’Mehmed Fatih’’ u Podgorici, na predmetu Maternji jezik i književnost.

Član Bošnjačke stranke od  2006. godine gdje je obavljao niz dužnosti. Poslanik u Skupštini Crne Gore u 24. sazivu (2009-2012) i u 25. sazivu (od 2012.) gdje je izabran za potpredsjednika Skupštine Crne Gore. Član je više skupštinskih odbora.

 

Služi se engleskim jezikom. Oženjen, otac dvoje djece.

 

 

 

 

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.