En-Nazi‘at

Oni koju čupaju
Mekka – 46 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Tako Mi onih koji čupaju grubo,*
2. i onih koji vade blago,*
3. i onih koji plove brzo
4. pa naređenja izvršavaju žurno
5. i sređuju ono što nije sređeno…
6. na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,
7. za kojim će slijediti sljedeći –
8. srca toga dana biće uznemirena,
9. a pogledi njihovi oboreni.
10. Ovi pitaju: “Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?
11. Zar kad truhle kosti postanemo?”,
12. i još kažu: “E tada bismo mi bili izgubljeni!”
13. A biće to samo povik jedan,
14. i evo njih – na Zemlji.
15. Da li je do tebe doprla vijest o Musau,
16. kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,
17. “Idi faraonu, on se osilio,
18. i reci: ’Da li bi ti da se očistiš,
19. da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?’”
20. I onda mu je najveće čudo pokazao,*
21. ali je on porekao i nije poslušao,
22. već se okrenuo i potrudio
23. i sabrao* i povikao:
24. “Ja sam gospodar vaš najveći!” – on je rekao,
25. i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio.
26. To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.
27. A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,
28. svod njegov visoko digao i usavršio,
29. noći njegove mračnim, a dane svjetlim učinio.
30. Poslije toga je Zemlju poravnao,
31. iz nje je vodu i pašnjake izveo,
32. i planine nepomičnim učinio –
33. na uživanje vama i stoci vašoj.
34. A kada dođe nevolja najveća,
35. Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio
36. i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao,
37. onda će onome koji je obijestan bio
38. i život na ovome svijetu više volio
39. Džehennem prebivalište postati sigurno.
40. A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao
41. Džennet će boravište biti sigurno.
42. Pitaju te o Smaku svijeta: “Kada će se dogoditi?”
43. Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,
44. o njemu samo Gospodar tvoj zna.
45. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao,
46. a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno večer ili jedno jutro njezino ostali.