El-E‘ala

Svevišnji
Mekka – 19 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,
2. koji sve stvara i čini skladnim,
3. i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje,
4. i koji čini da rastu pašnjaci,
5. i potom čini da postanu suhi, potamnjeli.
6. Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti
7. osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite –
8. i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti;
9. zato poučavaj – pouka će već od koristi biti:
10. dozvaće se onaj koji se Allaha boji,
11. a izbjegavaće je onaj najgori,
12. koji će u vatri velikoj gorjeti,
13. pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.
14. Postići će šta želi onaj koji se očisti
15. i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!
16. Ali, vi više život na ovom svijetu volite,
17. a onaj svijet je bolji i vječan je.
18. Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim,
19. listovima Ibrahimovim i Musaovim.*