El-‘Asr

Vrijeme
Mekka – 3 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Tako mi vremena –
2. čovjek, doista, gubi,
3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.