El-‘Alek

Ugrušak
Mekka – 19 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,*
2. stvara čovjeka od ugruška!
3. Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,
4. koji poučava peru,
5. koji čovjeka poučava onome što ne zna.
6. Uistinu, čovjek se uzobijesti
7. čim se neovisnim osjeti,
8. a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!
9. Vidje li ti onoga koji brani*
10. robu da molitvu obavi?
11. Reci mi ako on misli da je na Pravome putu,
12. ili ako traži da se kumirima moli,
13. reci mi, ako on poriče i glavu okreće –
14. zar on ne zna da Allah sve vidi?
15. Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku,
16. kiku lažnu i grješnu,
17. pa neka on pozove društvo svoje –
18. Mi ćemo pozvati zebanije.*
19. Ne valja to! Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome približiš!