‘Abesa

Namrštio se
Mekka – 42 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. On* se namrštio i okrenuo
2. zato što je slijepac njemu prišao,
3. A šta ti znaš – možda on želi da se očisti,
4. ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.
5. Onoga koji je bogat,
6. ti njega savjetuješ,
7. a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje;
8. a onoga koji ti žureći prilazi
9. i strah osjeća,
10. ti se na njega ne osvrćeš,
11. Ne čini tako! Oni su pouka –
12. pa ko hoće, poučiće se –
13. na listovima su cijenjenim
14. uzvišenim, čistim,
15. u rukama pisara*
16. časnih, čestitih,
17. Proklet neka je čovjek! Koliko je on samo nezahvalan!
18. Od čega ga On stvara?
19. Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi,
20. i Pravi put mu dostupnim učini,
21. zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,
22. i poslije će ga, kada On bude htio, oživiti.
23. Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!
24. Neka čovjek pogleda u hranu svoju;
25. Mi obilno kišu prolivamo,
26. zatim zemlju pukotinama rasijecamo
27. i činimo da iz nje žito izrasta
28. i grožđe i povrće,
29. i masline i palme,
30. i bašče guste,
31. i voće i pića,
32. na uživanje vama i stoci vašoj.
33. A kada dođe glas zaglušujući –
34. na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći
35. i od majke svoje i od oca svoga
36. i od druge svoje i od sinova svojih –
37. toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti
38. neka lica biće toga Dana blistava,
39. nasmijana, radosna,
40. a na nekim licima toga Dana biće prašina,
41. tama će ih prekrivati,
42. to će nevjernici – razvratnici biti.