PRIVREMENE MJERE MEŠIHATA POVODOM EPIDEMIJE

Suočeni sa ozbiljnom prijetnjom epidemije virusa COVID-19;  Saglasno cilju zaštite života i zdravlja ljudi kao temeljnim vrijednostima islama naglašenim u   Kur'anskim ajetima „I ne bacajte se svojim rukama u propast“ (El-Bekare:195) i „jedni druge ne   ubijajte!”(En-Nisa’:29), praksi Poslanika Muhammeda, a.s., kroz hadis “Kada čujete da se u nekoj oblasti   pojavila zarazna bolest, ne ulazite u nju, a ako se … Opširnije

VENDIM

BASHKËSIA ISLAME NË MAL TË ZI Të ballafaquar me kërcënimin serioz të epidemisë së virusit COVID-19; Në pajtim më objektivin e mbrojtjës së jetës dhe shëndetit të njeriut si vlera themelore islame të theksuar në ajetët kur'anore ” .. dhe mos e hudhni vetën në shkatërrim” (El-Bekare, 195) i ” mos e vrisni njëri tjetrin … Opširnije