Put islamskog buđenja – Uvod

Dr. Muhammed Imara

Kada od Gane na jugozapadu krenemo ka Fergani na sjeveroistoku, kada od Filipina na 120° ekvatora na istoku, krenemo do krajnjeg zapadnog dijela Afrike, kada sjeverno od izvora rijeke Volge na 60° meridijana, krenemo ka srednjoj Africi na jugu, te kada od Milke na Malajima istočno, krenemo ka Meleki u Andaluziji zapadno, kada od Nove … Opširnije

Pridržavanje Sunneta Poslanika, s.a.v.s.

Pridržavanje Sunneta Poslanika, s.a.v.s.

Bilježe ebu Davud i Tirmizi od Irbad bin Sarije, r.a., da je rekao: „Vazio nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., savjetima od kojih su se srca strahom ispunila a oči suzile, pa mu rekosmo: „O Allahov poslaniče, ovo kao da je oproštajna oporuka“. A on je rekao: „Oporučujem vam bogobojaznost, poslušnost i pokornost makar bilo abesinskom … Opširnije

Zadovoljstvo i čvrsto vjerovanje

Zadovoljstvo i čvrsto vjerovanje

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: „Doista je Uzvišeni Allah Svojom pravičnošću učinio radost i lagodnost u zadovoljstvu i čvrstom vjerovanju, a žalost i tugu u srdžbi i sumnji“ . Istinu je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s. U ovom časnom hadisu je otkrivena krasna duhovna istina. Jer kako je Allahov zakon (sunnetu-l-lahi) povezao sitost i gašenje žeđi … Opširnije

Istrajnost u vjeri

Istrajnost u vjeri

  Prenosi Muslim u svom Sahihu od Sufjana bin Abdullaha es-Sekafija da je rekao: – „Zamolio sam Allahovog Poslanika: „Reci mi o islamu nešto o čemu poslije tebe nikog drugog ne moram pitati. On mi kaza: „Reci: Vjerujem u Allaha a zatim istraj u tome“ . U Tirmizijevoj predaji stoji: „Rekao sam: O, Božiji Poslaniče, … Opširnije

Ibrahimovi i Musaovi Spisi

Ibrahimovi i Musaovi Spisi

Navodi Hakim u el-Mustedreku, napominjući da je lanac prenosilaca hadisa vjerodostojan: hadis od Ebu Zerra, r.a., u kojem se prenosi da je pitao: “Allahov Poslaniče, šta se nalazilo u Suhufima Ibrahimovim?” Poslanik, s.a.v.s., je odgovorio: “Sve su u njima bili primjeri.” Zatim je Poslanik, s.a.v.s., pomenuo Ebu Zerru nešto od onog što se nalazilo u … Opširnije

Pokajanje je obaveza svakog čovjeka

Pokajanje je obaveza svakog čovjeka

Imam Muslim u svom Sahihu prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „O ljudi, pokajte se Allahu, jer ja se, doista, Njemu pokajem stotinu puta dnevno“. Dakle, pokajanje je obaveza svakog čovjeka, kao što Uzvišeni Allah kaže: „I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite“ (En-Nur: 31). To iz razloga … Opširnije

Iskanje od ljudi

Iskanje od ljudi

Imam Muslim prenosi da je Kabis ibn Muharik el-Hilali rekao: Trebao sam platiti otkupninu pa sam došao kod Božijeg Poslanika, a.s.v.s., zatražiti pomoć a on mi reče: „Ostani ovdje dok nam ne dođe kakva sadaka pa ću narediti da se tebi dadne!“ Zatim je rekao: „O Kabisa, zaista nije dozvoljeno iskati, osim u tri slučaja: … Opširnije

Milost Stvoritelja (Dobrota i lijep odnos – ne samo pravičnost i ispitivanje)

Milost Stvoritelja

Prenose Buhari i Muslim od Abdullaha bin Abbasa, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., prenoseći od Gospodara svoga, kazao: „Zaista, Allah je odredio da se upisuju dobra i loša djela i objasnio je to: ako neko naumi uraditi dobro djelo pa ga ne uradi, Allah će mu upisati kod Sebe kao da ga je u cijelosti … Opširnije

Počast ljutnje

Počast ljutnje

Prenosi Buhari od Ebu Hurejre da je jedan čovjek upitao Božijeg Poslanika, s.a.v.s.: „O Božiji Poslaniče, posavjetuj me.“ Poslanik, s.a.v.s., mu reče: „Ne srdi se!“ On ga opet nekoliko puta upita, a on mu svaki put odgovori: „Ne srdi se!“ . Ibn Amr, r.a., je upitao Vjerovjesnika, s.a.v.s.: „O, Božiji Poslaniče, šta će me udaljiti … Opširnije

Svetost života

Svetost života

Prenose Buhari i Muslim od Ibn Mes'uda, r.a., da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ‘Nije dozvoljeno ubiti muslimana koji govori La ilahe illahllah i svjedoči da sam ja Allahov Poslanik, izuzev u jednom od tri slučaja: kad kao oženjen učini blud, kad ubije drugog muslimana i kada napusti svoju vjeru i zajednicu (džemat)'“ … Opširnije