ABC islamskog zakona

1. Šta je šeriat?

Riječ šeriat jezički označava put koji vodi do izvora ili stazu pravog puta. Riječ šeriat se koristi u ovom značenju da ukaže na put ili mjesto na koje želimo otići, odnosno na određeni cilj koji želimo ostvariti. Međutim, riječ šeriat i njene derivativne forme su pet puta spomenute u Kur'anu. Do njene proširene upotrebe je došlo mnogo kasnije kad su riječi islam i din (vjera) u prve dane islama bile puno više korišćene za iskazivanje istog značenja.
Konceptualno, šeriat označava skup pravila, regulativa, učenja i vrijednosti koje upravljaju životima muslimana. Međutim, ta pravila i regulative su u suprotnosti sa onim čime ih opisuju mnogi nemuslimani, jer ona pokrivaju sve aspekte života. Šeriat zahvata bogoslužje, etiku, individualne stavove i ponašanja, kao i političke, socijalne, ekonomske, kriminalne i civilne sfere.
Zato je šeriat put kojeg je vjernicima postavio Allah da bi ostvarili dobro na ovom i Budućem svijetu.

2. Koji su ciljevi šeriata?

U osnovi, šeriat znači otklanjanje poteškoća ljudima i nuđenje rješenja za njihove probleme.
Šeriat uglavnom hrabri individue i društvo da budu pobožni i bliski Allahu. Zajednice moraju živjeti u harmoniji i sigurnosti sa osjećajem jedinstva i povjerenja, pomažući jedni drugima, radeći dobro, a izbjegavajući loše i ono što Allah ne voli.
Prvi i najvažniji cilj šeriata je zaštita vjere, jer je vjera srž i duh života.
Šeriat, također, strijemi zaštiti života. Niko ne može ubijati druge ljude i nanositi im štetu na bilo koji način. Krv drugih ljudi je sveta, a jedan od najvećih grjehova u islamu je ubiti nevinog čovjeka.
Šeriat, također, ima za cilj da zaštiti razum. Muslimani moraju uvijek biti trezveni i ne smiju koristiti opojna sredstva, bilo da se radi o alkoholu ili opojnim drogama. Opojna sredstva su vrlo štetna po društvo i donose puno više štete nego koristi, ako uopšte u njima ima koristi!?
Imetak u šeriatu je, također, nešto što se jako štiti. Prirodno je da osjećaj sigurnosti bude isto što i osjećaj da plod nečijeg rada postane zaštićen i ne bude izložen krađi ili uzurpiranju.
Šeriat je, također, jako pažljiv u čuvanju čistog i urednog roda. Potomstvo je zaštićeno a uz to prijebračni i vanbračni seksualni odnosi su zabranjeni i kažnjivi. Šeriat ne samo da brani preljubu i brakolomstvo već, također, brani sve što vodi tome.

3. Koji su izvori šeriata?

Glavni izvor šeriata je Kur'an, literalne riječi Allaha izrečene Njegovim znanjem i mudrošću. Nakon Kur'ana dolazi Sunnet Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. Sunnet uključuje riječi, djela i dozvole Poslanika, a.s. Sunnet je većinom zabilježen u knjigama Hadisa (izreke i običaji). Uz Kur'an i Sunnet postoje i drugi sekundarni izvori šeriata kao što su konsenzus (idžma) i analogijska dedukcija (kijas), lično rasuđivanje (idžtihad) i javni interes (maslaha).

4. Koja je razlika između vjere i šeriata?

Šeriat označava skup pravila, regulativa, učenja i vrijednosti koje upravljaju životima muslimana. Međutim, ta pravila i regulative su u suprotnosti sa shvatanjima mnogih nemuslimana, jer ona pokrivaju sve aspekte života. Šeriat zahvata bogoslužje, etiku, individualne stavove i ponašanja, kao i političke, socijalne, ekonomske, kriminalne i civilne sfere.
Prema islamu autentična vjera mora poteći od Boga kao uputa ljudima na pravi put. Istovremeno, ljudska priroda i glavna čovječija djela su u osnovi ista bez obzira na vrijeme i mjesto, rasu i starost i druge urođene razlike. Ova koncepcija vodi zaključku da postoji samo jedna prava vjera, koja dolazi od jednog i jedinog Boga, da bi vodila ljude kroz njihove životne prilike. Ta vjera je islam. Islam nije propovijedao samo Muhammed, a.s. Naprotiv, islam je bio predmet misionarstva svih poslanika prije Muhammeda, a.s., poput Ibrahima, Musaa i Isaa, a.s. Ideja pokoravanja Jednom Bogu je bila poruka svih poslanika.
Islamski koncept poručuje da vjera nije samo duhovna i intelektualna potreba, već i društvena i univerzalna nužnost. Ona pomaže da uputi ljude a ne da ih zbunjuje. Ona ih ne ponižava već njihov moral uzdiže. Ona im ne brani korisne stvari, ne opterećuje ih, niti negira njihove kvalitete, već pred njima otvara neiscrpne riznice ispravnog promišljanja i pravilnog djelovanja. Vjera ljudima ne sužava životne potencijale već im otvara široke horizonte istine i blagodati (Hammuda Abdul Ati, Islam in Focus).

5. Kakav je odnos između šeriata i morala?

U sekularističkim sistemima zakon i moral nisu neizostavno povezani. Međutim, moral i šeriat su direktno povezani; šeriatski zakoni nastoje da unaprijede i ohrabre etičke standarde unutar društva. Uslov da osoba može potpuno implementirati šeriat jeste da bude zaista iskrena i da istinitost smatra jedinim načinom kojim se može društvo voditi po instrukcijama Stvoritelja svih bića.
Sveukupan cilj šeriata je etika jer on pokušava osnovati i promovirati određene vrijednosti poput, pravde, prava i dužnosti, savjetovanja, javnog interesa, uspjeha na ovom i Budućem svijetu.

6. Šta su hududi?

Riječ hudud je množina arapske riječi hadd koja označava granicu ili ograničenje. U islamu, hududi označavaju odgovornosti koje se javljaju kao rezultat prelaska granice koju je Bog odredio. Hududi nisu podređeni ljudskom ovlašćenju; oni se ne mogu reducirati ili zamijeniti, jer su objavljeni od Boga, a niko ne može biti milostiviji, mudriji ili pravdeniji od Njega.

7. Zašto je kažnjavanje na prvom mjestu?

Kažnjavanje je integralni dio pravde; zato se lijepo ponašanje nagrađuje a loše kažnjava. Kažnjavanje je kontroverzno pitanje; međutim, ono se mora posmatrati kao dio veće cjeline. Ono je samo dio slike u okviru opće društvene koristi. Iako zakon nije glavni pokretač morala u društvu, on itekako pomaže njegovom poboljšanju.
Kazne u islamu su više funkcionalne prirode – one regulišu i sprječavaju. Allah je odredio puno zajedničkih prava i obaveza koje su istinsko ovaploćenje pravde. On je, također, odredio posebna ograničenja i krajnosti koje se moraju paziti i čuvati zbog jednog veoma važnog cilja: da ljudi žive u miru i harmoniji. Ako se ljudi ne budu pridržavali tih pravila, oni neće samo sebe staviti u opasnost već će i drugima naštetiti (Khurram Murad, Shari`ah: The Way of Justice).

8. Koja je razlika između kategorija hududa?

Kategorije hududa imaju različite stepene a sve u zavisnosti od počinjenog zločina. Što je veći zločin to je veća propisana kazna. Svako kažnjavanje ili hadd je direktno povezano sa nedjelom i nije slučajno propisano.

9. Koje su kategorije kažnjavanja?

Postoje tri kategorije kažnjavanja u islamu.
Prva je hudud koja je propisana da zaštiti javni interes. Hududi su grupa prekršaja poput krađe, konzumiranja alkohola i zabranjeni seksualni odnosi, itd.
Druga kategorija je qisas (odmazda), koja je propisana za ubistvo i napad. Kada neko prouzrokuje fizičku povrjedu ili naškodi ljudskom biću, islam daje povrijeđenoj osobi pravo na jednaku odmazdu – vrlo poznati princip „oko za oko, zub za zub“.
Treća kategorija je ta'zir ili diskreciono kažnjavanje koje je sud odredio.

10. Kakva je logika različitog kažnjavanja?

Određena kažnjavanja je propisao Allah. Međutim, ne postoji ništa što je Allah propisao a da to nije korisno pojedincima i cijelom drušvu. Svaki propis koji je Allah propisao je izraz Njegove beskonačne milosti, znanja i mudrosti. Allah nam može obznaniti zašto je određeni vid kažnjavanja ili zakona propisao za neku vrstu zločina, ali ako On to nije obznanio mi uvijek možemo naći logičan razlog za te određene kazne. Ibn Qajjim, poznati islamski učenjak, to ovako pojašnjava:

Ako se ljudi budu oslanjali na svoja mišljenja i određivali posebnu kaznu za svaki zločin, njegov opis i stpen, postojat će velika razlika u mišljenju, neslaganje i razilaženje. Međutim, Uzvišeni Allah je skinuo sa njih to breme i Svojom mudrošću, znanjem i milošću, odredio zločin na osnovu njegovog tipa i stepena i propisao odgovarajuću legalnu kaznu, te odredio primjerno kažnjavanje za svaki zločin. Uz to, zbog Njegove neograničene milosti i dobročinstva, On je legalne kazne dao kao izraz ispaštanja i pročišćenja grješnika, naročito ako ih budu ispratili iskrenim pokajanjem (I`lam Al-Muwaqqi`in).

11. Da li je moguća idealna uspostava šeriata?

Muslimani vjeruju da je šeriat kompatibilan za sva vremena i mjesta. Kad potpuno razumijemo osnovne koncepte i ciljeve šeriata, možemo kazati da je moguće napraviti najhumaniju i najpravedniju zajednicu i donijeti mir ljudskom rodu.
Ovih dana, naše zajednice nisu dobri modeli. One su loše i bolesne. Kada budemo dosljedni zavještanju šeriata poput stabilnog porodičnog života, nestanka delikvencije, niskog kriminala, mnogo veće neovisnosti od droga i alkohola; kada uspostavimo koncept bratstva, milosrđa, saosjećanja, velikodušnosti, pravde i pomoći, tada će šeriat biti idealno uspostavljen u našem društvu.

12. Da li je implementacija šeriata istovjetna implementaciji hududa?

Šeriat nije vezan samo za hudude. Šeriat seže u sve pore života muslimana. Kada uspostavimo hudude onda smo uspostavili jedan dio šeriata, jer su kažnjavanja samo dio jedne mnogo veće, integrirane cjeline. Postoje i drugi aspekti šeriata koji se isto tako moraju implementirati.

13. Čija je dužnost implementiranja šeriata?

Zaista, dužnost svih muslimana je da implementiraju šeriat i drže se njegovog duha naređivanja dobra i zabranjivanja zla. Međutim, trebamo naglasiti da se uspostava šeriata ne može dogoditi preko noći; bolje rečeno, to je plod pojedinaca koji vode vjerski (muslimanski) život.
Postepenost u uspostavljanju šeriata je značajna stvar koja je bila aktuelna u prvoj islamskoj državi koju je osnovao Poslanik Muhammed, s.a.v.s. Vrijedno je napomenuti da u prvih 13 godina islama vrlo malo je bilo naredbi šta učiniti a šta izbjegavati, osim namaza. U tih prvih 13 godina većina Objave je pojašnjavala vjerovanje u Allaha, obznanjivala Njegovu mudrost, milost, znanje i druge atribute. Nakon 13 godina proučavanja vjerovanja, sve što je naređeno nije padalo teško ashabima da izvrše jer su potpuno razumjeli glavne principe islama. Zato, ponavljamo, bodriti islamsko okruženje preko individua i raznih institucija će jamačno obezbijediti implementaciju šeriata.

14. Ko ima pravo implementirati hudude?

Hududi (stalne kazne) su Allahove naredbe, i dužnost je svih muslimana koji žive pod islamskom vladom, da uspostave princip hududa. Međutim, oni se implementiraju preko predstavnika vlasti, a ne preko pojedinaca. Zato nije dozvoljeno da pojedinci uspostavljaju hudude jedni nad drugima.
Ali prije implementiranja hududa prava ljudi moraju biti uspostavljena. Islam promovira određena prava na život, imetak, slobodu, pravdu, itd. Ta prava se moraju uspostaviti prije početka kažnjavanja ljudi koji vrijeđaju Allahova prava.

15. Ako je u šeriatu sve odredio Bog, gdje je ljudsko rasuđivanje?

Kada Bog od nas traži da mu se pokorimo to ne znači da ljudskom rasuđivanju nema mjesta. Nasuprot, ljudsko rasuđivanje je veoma važan činilac u šeriatu. Bez sumnje šeriat nije racionalan u smislu da se njegov autoritet naslanja na ljudsko rasuđivanje, ali je racionalan u smislu da mu se razum ne može suprotstavljati.

Uloga ljudskog promišljanja se sastoji u sljedećem:

• razumijevanje i interpretiranje božanskog upravljanja u novim i izmijenjenim situacijama;
• uspostavljanje božasnkog upravljanja u aktuelnim situacijama ljudskog života;
• uokviravanje pravila, zakona i uredbi za implementaciju osnovnih principa i naredbi;
• Donošenje zakona u onim djelovima prava u kojima u osnovnim izvorima nije ništa objavljeno.

Upravljanje ashaba Poslanika, a.s., i onih koji su došli nakon njih; razlike u mišljenjima koje su se pojavile u svim sferama šeriata u vrijeme samog Poslanika, a.s., i u periodu odmah nakon njega, te među uspješnim generacijama muslimana, su svjedoci uloge ljudskog promišljanja u šeriatu (Khurram Murad, Shari`ah: The Way to God).

Izvori:

`Abdul-`Atti, Hammudah. Islam in Focus, American Trust Publications: USA, 1983.
Ibn Al-Qayyim. I`lam Al-Muwaqqi`in.
Murad, Khurram. Shari`ah: The Way of Justice, The Islamic Foundation: UK, 1981.
——. Shari`ah: The Way to God, The Islamic Foundation: UK, 1981.

Islamonline team

Preveo,
Dž. Redžematović

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.