KONKURS za prijem učenika/ca u prvi (I) razred Medrese

ISLAMSKA ZAJEDNICA U CRNOJ GORI

Medresa “Mehmed Fatih”

 

 

Na osnovu člana 47. statuta Medrese, Upravni odbor Medrese raspisuje

 

K O N K U R S

 

Za prijem učenika i učenica u I (prvi) razred Medrese u školskoj 2017/2018. godini.

 

Kandidadti za prijem u Medresu trebaju da ispunjavaju slijedeće uslove:

 

a) da su rođeni poslije 01.01.2001. godine,

b) da su završili Osnovnu školu odličnim ili vrlodobrim uspjehom, te primjernim vladanjem,

c) da su duševno i tjelesno zdravi.

 

Kandidati za upis u Medresu će polagati prijemni ispit iz opšteg i vjerskog znanja.

 

Potebna dokumenta kandidati će lično predati u Medresu, Mešihat ili svom matičnom Medžlisu Islamske zajednice.

Za polaganje prijemnog ispita potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Svjedočanstvo za V, VI, VII, VIII i IX razred Osnovne škole,

3. Ljekarsko uvjerenje,

4. Pismena saglasnost roditelja, i

5. Kontakt adresu ili telefon.

 

Ako kandidat ima diplome i priznanja o postignutim rezultatima na takmičenjima znanja i drugih vještina te posjeduje diplumu Luča iz osnovne škole, treba ih dostaviti uz gore pomenuta dokumenta radi bodovanja.

 

Dokumenta se primaju do 16.06.2017. godine.

Kontakt: telefon: 020 513 363 / mob.069 561 410

Nastava će se odvijati na dva jezika (bosanskom i albanskom), po izboru kandidata.

Prijemni ispit će se održati 17.06.2017. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Medrese.

 

 

 

BASHKËSIA ISLAME NË MAL TË ZI

Medreseja “Mehmed Fatih”

 

Në bazë të nenit 47. të Statutit të Medresesë, Këshilli drejtues i Medresesë shpall:

 

 

 

K O N K U R S

 

 

 

Për pranimin e nxënësave dhe nxënëseve në vitin e parë të vitit shkollor 2017/18.

 

Kandidatët për pranimin në Medrese duhet t'i plotësojnë këto kushte:

a) të jenë të lindur pas 01.01.2001.

b) të kenë përfunduar shkollën fillore me sukses të shkëlqyer ose shumë mirë, me sjellje shembullore

c) të jenë të shëndoshë fizikisht dhe psiqikisht

 

Kandidatët duhet që dokumentat t'i sjellin personalisht dhe t'i dorëzojnë në Meshihat, Medrese apo në Këshillin e Bashkësisë Islame.

 

Kandidatët për regjistrim në Medrese duhet të dorëzojnë:

1. çertifikatën e lindjes,

2. dëftesën e notave për klasën e V, VI, VII, VIII, IX të shkollës fillore,

3. vërtetimin mjekësor,

4. pëlqimin me shkrim nga prindëri, dhe

5. adresën dhe numërin e telefonit kontaktues

Nëse kandidati posedon diplomat të rezultateve të arritura në garat e diturisë dhe njohurive të tjera, dhe posedon diplomën Luça nga shkolla fillore, duhet t'i dorëzojë së bashku me dokumentat e tjera të përmendura më lart.

 

Dokumentat pranohen deri më 16.06.2017. Kontakti: mob.067 244 472

Mësimi do të zhvillohet në dy gjuhë ( boshnjake dhe shqipe), sipas zgjedhjes së kandidatit.

Provimi pranues do të mbahet me 17.06.2017, në ora 10:00, në lokalet e Medresesë

 

 

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.