Spisak primljenih kandidata u prvi razred školske 2022/2023. godine – Lista e nxënësve të pranuar ne vitin e parë te vitit shkollorë 2022/2023.

SREDNJA ŠKOLA MEDRESA “MEHMED FATIH” Spisak primljenih kandidata u prvi razred školske 2022/2023. godine BASHKËSIA ISLAME NË MALIN E ZI SHKOLLA E MESME MEDRESEJA “MEHMED FATIH” Lista e nxënësve të pranuar ne vitin e parë te vitit shkollorë 2022/2023.