OBAVJEŠTENJE

Vanredna polaganja u avgustovskom ispitnom roku školske 2022/23. godine LAJMËRIM Provimet me korrespodencë në afatin e gushtit të vitit shkollor 2022/23