OBAVJEŠTENJE

Vanredna polaganja u junskom ispitnom roku školske 2022/23. godine LAJMËRIM Provimet me korespodencë në afatin e qershorit  të vitit shkollor 2022/23